سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف سعادت – کارشناس ارشد زراعت
بهزاد ثانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مجتبی محمودی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حمیدرضا توحیدی مقدم – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی بر روی عملکرد روغن و پروتئین در ارقام سویا آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد، به طوری که دارای دو فاکتور شامل خاک ورزی و رقم بوده و فاکتور خاک ورزی در سه سطح شامل شخم + دو دیسک عمود بر هم، دو دیسک عمود بر هم و بدون هیچ گونه عملیات خاک ورزی و فاکتور رقم در دو سطح رقم ) BP تلار ) و رقم ) JK ساری ) می باشد . تعداد غلاف در بوته تحت تأثیر رقم خاک ورزی و اثرات متقابل رقم در خاک و رزی قرار گرفت . حداکثر تعداد غلاف در بوته برای عملیات خاک ورزی بدون شخم ۸۹/۵) عدد ) و کم ترین تعداد غلاف برای عملیات حداقل شخم ۷۱/۸۴) عدد ) به دست آمد . تعداد دانه در بوته تحت تأثیر عملیات خاک ورزی و رقم قرار گرفت به طوری که کم ترین تعداد دانه در بوته برای عملیات خاک ورزی حداقل شخم ۱۵۴/۷) عدد ) و برای عملیات خاک ورزی بدون شخم و شخم عمیق به ترتیب برابر ۱۹۶/۹ و ۱۹۴/۸ عدد حاصل گردید . درصد روغن در شخم عمیق ۱۷ درصد بیش تر از سیستم های بدون شخم و حداقل شخم ( به ترتیب برابر ۱۶/۸۴ و ۱۶/۴۵ درصد ) به دست آمد و درصد روغن برای رقم ۱۷/۳۳) JK درصد ) بیش تر از رقم ۱۶/۲۰) BP درصد ) حاصل گردید . مقدار پروتئین تحت تأثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت .