سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرجس شجاعی کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه عل
محمدرضا مقبلی – دکتری مهندسی پلیمر، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مطالعه سینتیک تبلور پلیمرها جهت پیش بینی رفتار بلورینگی پلیمرهایی نیمه بلورین ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد. تعیین توزیع درصد تبلور در یک قطعه پلیمری تحت شرایط فرآیند شکل دهی و شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ایجاد قطعات پلیمری باکارایی بالاتر منجر شود. دراین تحقیق رفتار سینتیک تبلور پلیمر نیمه بلوری پلی اتیلن با استفاده از مدل اصلاح شده آورامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بااستفاده از داده های تجربی سینتیک تبلور پلی اتیلن و به کمک روابط اصلاح شده توسط جزیورنی پارامترهای معادله سینتیک در شرایط غیر- همدما بدست آمد. بمنظور تعیین توزیع درجه حرارت دریک ورق پلی اتیلن مذاب در حال سرمایش تحت شرایط قالبگیری فشاری از معادله سینتیک تبلور بدست آمده جهت مدلسازی ورق استفاده گردید. پس از حل عددی مدل و بدست آمدن توزیع درجه حرارت در قطعه ورق پلی اتیلن تابع توزیع یک بعدی درصد بلورهادر شرایط ناپایدار حرارتی در قطعه بدست آمد. مطابق نتایج بدست آمده، درصد بلورینگی در مرکز قطعه کمتر از نواحی نزدیک به نقاط مرزی می باشد. از طرف دیگر با کاهش نرخ سرمایش مذاب پلی اتیلن گرادیان درصد بلورینگی در قطعه ورق قالبگیری شده کاهش می یابد. کاهش گرادیان درصد تبلور در ضخامت نمونه می تواند از پدیده مخرب تاب خوردگی قطعه در هنگام فرآیند سرمایش در قالب جلوگیری نماید.