سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید ذاکری تهرانی – آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی، آزمایشگاه مرکزی، شرکت سهامی ذ
مهدی احمدی – آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی، آزمایشگاه مرکزی، شرکت سهامی ذ
زهرا صادقی – دانش آموخته مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از انجام ا ین پروژه بررسی خواص مکا نیکی فولادهای دو فازی حاصل از س یکل عم لی ات حرارتی کو ئینچ میانی وبازپخت می باشد . به ا ین منظور ابتدا فولاد ۱۵۲۰AISI در دماهای ۷۶۰ درجه سانتی گراد و ۸۰۰° به مدت ۴۰ دقیقه آستنیته جزیی شده و سپس سریعا در محلول آب و نمک ۱۵ ٪ وزنی کوئینچمی شود و سپس در دماهای ۲۰۰ درجه و ۳۰۰ درجه و ۴۰۰ درجه و ۵۰۰° به مدت ۱ ساعت بازپخت می شود که ساختار دو فازی فر یت – مارتنز یت حاصل می گردد . تمام نمونه ها تحت آزما یش کشش و سختی سنجی و متالوگرافی قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد که با افزا یش دمای آست نیته از ۷۶۰° به ۸۰۰° در نا حیه دو فازی، استحکام افزا یش و درصد ازد یاد طول کاهش یافته است که در مقابل با افزایش دمای بازپخت استحکام کاهش و درصد ازد یاد طول افزا یش یافته است؛ با مقا ی سه نتا یج بدست آمده بهتر ین خواص کاربردی، مربوط به نمونه ای است که د مای آست نیته و بازپخت آن به تر تی ب ۷۶۰ درجه و ۵۰۰° می باشد.