سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مسلم برجی حسن گاویار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
حامد اسکندری دامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران
علی آذره – دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه تهران

چکیده:
یکی از انواع خشکسالی، خشکسالی هیدرولوژیکی می باشد، در این بررسی به منظور پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کشکان از شاخص خشکسالی SDI در دوره آماری ۱۳۹۰-۱۳۵۴ استفاده شد. برای بدست آوردن ضریب همبستگی در دوره های مختلف، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بیشترین همبستگی بین داده های SDI در دوره ۹ و ۱۲ ماهه رخ داده است. در کل ارزیابی خشکسالی بوسیله شاخص SDI در دوره مورد مطالعه نشان داد که در سال های آبی ۷۰-۷۵ ، ۷۱-۷۸ ، ۷۶-۷۹ خشکسالی در وضعیت شدید و سال ۷۷-۷۸ خشکسالی در وضعیت خیلی شدید بوده و در بقیه سال ها خشکسالی در وضعیت نرمال بوده است. با استفاده از نمودار ویلکوکس مشخص گردید که کیفیت آب در دوره های کم آبی و پرآبی در این دو ایستگاه C2-S1 بوده است و کیفیت آب کشاورزی تغییری نکرده و خوب است. بررسی فوق نشان داد که با افزایش شدت خشکسالی میزان هرکدام از پارامترهای شیمیایی نیز تغییر خواهد کرد.