سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احسان وفا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد شاهرخی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
حسین عابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده مهندسی پلیمریزاسیون

چکیده:

در این مقاله برای انجام آنالیز حساسیت پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن از مدلی جامع برای پیش بینی همزمان توزیع جرم مولکولی و توزیع اندازه ذرات نسبت به سه عامل: دما، مقدار اولیه عامل انتقال به زنجیر و مقدار اولیه تعلیق کننده، در یک رآکتور ناپیوسته، استفاده شده است. برای شبیه سازی رآکتور، مدل صفر و یک، به عنوان مدلی که رفتار این نوع پلیمریزاسیون را به خوبی پیش بینی میکند، در نظر گرفته شده است. حل عددی سیستم به کمک روش ممانها انجام شده و برای بازسازی توزیع اندازه ذرات از روی تعداد محدودی ممان، روش ماکزیمم آنتروپی بکار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که دما بر روی هر دو نوع توزیع تاثیر میگذارد ولی مقدار اولیه تعلیق کننده تنها بر روی توزیع اندازه ذرات و مقدار اولیه عامل انتقال به زنجیر تنها بر روی توزیع جرم مولکولی اثرگذار است. بنابراین
برای کنترل همزمان توزیع اندازه ذرات و توزیع جرم مولکولی، میتوان از غلظت عامل انتقال به زنجیر و تعلیق کننده به عنوان دو متغییر کنترل کننده با بهره زیاد و اثرمتقابل کم استفاده نمود.