سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صباغیان بیدگلی – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
محمود فتحی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بسیاری از کارهای تحقیقاتی برای سهولت، ناحیه ارسال رادیویی بشکل دایره و با شعاع ثابت در نظر گرفته می شود. در حالی که در عمل شعا ع دایره ارسال برای تمام گره های شبکه یکسان نبوده بلکه یک عدد تصادفی در باز های حول شعاع ارسال نامی م یباشد. از طرف دیگر ناحیه پوشش عملا بشکل دایر هی کامل نبوده و در حواشیآن دارای اعوجاج است. در این مقاله با ارائه ی یک مدل واقعی برای ناحیهارسال و شبیه سازی آن میزان تاثیر شرایط غیر ایده آل بر خطای مکان یابی بررسی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد تاثیر شرایط غیر ایده آل بر افزایش خطا با افزایش چگالی افزایش م ییابد و در چگالی توزیع پایین تاثیر چندانی بر خطا ندارد و حتی در چگالی بسیار کم باعث کاهش خطا می شود. این نتایج قابلیت اطمینان به مکان یابی بر اساس هم بندی در شرایط واقعی را تقویت میکند.