سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم نجیمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – بخش بتن
محمدجواد مهتابی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شرایط محیطی خلیج فارس، خصوصا نواحی ساحلی آن، نسبت به نقاط دیگر جهان بسیار مهاجم است. مجموعه عوامل محیطی از قبیل دما و رطوبت نسبی بالا وجود عناصر شیمیایی خورنده و غیره به حدی است که روند سریع تخریب سازه ها و آسیب دیدگی آنها در این نواحی را موجب می شود. برای نمونه، خرابی سازه های بتنی نظیر اسکله ها و دیوارهای ساحلی یکی از مشکلات اصلی در این منطقه می باشد. در این مقاله اثر عواملمختلف موثر در خرابی بتن در این منطقه مانند رطوبت، دما، حمله سولفات ها، حمله کلرید ها و …. و همچنین انواع خرابی های محتمل بتن بررسی شده اند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که عمده ترین خرابی در سالهای اخیر در سازه های بتنی مسلح در مناطق گرم جنوب و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، خوردگی میلگرد بوده است.پس از بررسی علل خرابی ، روش های مختلفی برای بهبود و ارتقای کیفیت بتن در این منطقه ارائه شده است. در ارتفای کیفیت بتن عوامل موثر بر نفوذپذیری ، انتشاریون کلر، کربناتاسییون وسولفاته شدن که عوامل اصلی و تاثیرگذار خرابی بتن و میلگرد می باشند، مورد بررسی قرا رگرفته اند. همچنین طرح های مناسب برای کاهش اثر هر یک از عوامل مخرب ارائه شده است. در نهایت، روش های مختلف محافظت و نگهداری از سازه های بتنی درمنطقه،با توجه به وجود عوامل نامناسب و مهاجم مختلف ارائه شده است. این روش ها به دوصورت کلی هستند. دسته اول روشهایی هستند که از نفوذ مواد مخرب به بتن جلوگیری می کنند (روش حفاظت سطحی) و دسته دوم روشهایی هستند که جلوی نفوذ را نمی گیرند، اما از خ وردگی میلگرد جلوگیری می کنند(بازدارنده ها، حفاظت کاتدی و اندود میلگرد). به هر یک از این روشها بسته به کاربردشان و میزان بهبود خواص بتن، پرداخته شده است.