سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمّد وکیلی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
احمد میرزایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ندا طافی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

پیش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور زیگلر -ناتا با پایه MgCl2 و کمک کاتالیست تری n- اکتیل آلومینیم (AnOA) بررسی شد و اثر سه عامل دما، نسبت مولی Al/Ti و فشار هیدروژن و برهم کنش این پارامترها بر خواس پیش پلیمر یعنی شاخص ذوب (MFI) و دانسیته توده‌ای با استفاده از روش طراحی آزمایش مطالعه گردید. روش طراحی به کار رفته از نوع فاکتوریل کامل با یک مرکز در دو سطح و دوبار انجام می باشد . نتایج نشان می دهدکه در محدوده آزمایشهای انجام شده در این پژوهش با افزایش نسبت Al/Ti و فشار هیدروژن MFI زیاد می‌گردد و تأثیر نسبت Al/Ti نیز بیشتر از هیدروژن می‌باشد. ولی با افزایش دما MFI کاهش می‌یابد. سه عامل یاد شده تأثیر قابل توجهی بر دانسیته توده ای ندارند. تاثیر برهمکنش این پارامترها بر خواص پیش پلیمر نیز زیاد نمی باشد.