سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد شریف زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
مهران شرفی زاده – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
زینب جوانمردی – کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی ابوریحان

چکیده:

تاثیر شرایط و مدت نگهداری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم چمران و یاواروس در شرایط استان خوزستان – ایستگاه تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول بررسی گردید . بذور گندم پس از برداشت در انبار و فضای روباز نگهداری شده و در تاریخ های مختلف از انبار و فضای روباز نمونه برداری بعمل آمد. بذور جمع آوری شده جهت کاشت و ارزیابی مزرعه ای بسته بندی ودر شرایط مناسب تا فصل کاشت بعدی نگهداری شدند. در آزمایش مزرعه ای عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه و اجزای آن شامل تعداد ساقه و تعداد خوشه د ر مترمربع، تعداد دانه در خوشه ، عملکرد بذر در مترمربع و عملکرد در هکتار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم مکان تاریخ بر تعداد خوشه در متر مربع و عملکرد بیولوژیک در سطح یک درص د اثر معن یداری نشان داد. اختلاف حدود ۵۰ درصدی بین بیشترین و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک حاکی از اثر شدید فاکتورهای مورد بررسی بر عملکرد بیولوژیک بود . بنظر میرسد که نگهداری بذور در هر دو مکان تا ۶۰ روز پس از برداشت اثر معنی داری برعملکرد نشان نمی دهدو پس از این زمان کاهش عملکرد در فضای روباز نسبت به انبار بیشتر مشاهده می گردد. رقم چمران نسبت به یاواروس در شرایط نامساعد نگهداری افت عملکرد کمتری را نشان داد.