سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب جوانمردی – کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
مهران شرفی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

تاثیر شرایط و مدت نگهداری بر جوانه زنی و قدرت رویش بذر دو رقم گندم چمران و یاواروس در شرایط استان خوزستان بررسی گردید. بذور گندم پس از برداشت در انبار و فضای روباز نگهداری شده و در تاریخ های مختلف از انبار و فضای روباز نمونه برداری بعمل آمد. در آزمایشگاه علاوه بر آزمون جوانه زنی استاندارد و شاخص های مربوطه (درصدوسرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر )، آزمونهای مختلف قدرت رویش بذر مانند پیری تسریع یافته و هدایت الکتریکی روی نمونه ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به طور جداگانه انجام شد . نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان داد که در مورد تمامی صفات اندازه گیری شده در آزمون جوانه زنی استاندارد وآزمونهای قدرت رویش بذر، بذور گندم تهیه شده از انبار و فضای روباز تفاوت آماری معنی داری را نشان داده و با گذشت زمان نگهداری، کاهش درصد جوانه زنی را نشان دادند. نتایج همبستگی بین آزمونهای کیفی بذر در آزمایشگاه و درصد وسرعت سبز گیاهچه در مزرعه نشان داد که آزمون پیری تسریع یافته همبستگی بیشتری را با درصد و سرعت سبز گیاهچه در مزرعه نشان داد . بطور کلی نتایج حاکی از کاهش قدرت رویش بذر گندم پس از ۹۰ روز نگهداری در فضای روباز بوده است ونگهداری در انبار قدرت رویش بذر را کمتر کاهش داد.