سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ح حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرخ رحیم زاده خوبی – دانشگاه تبریز

چکیده:

کارآیی مصرف آب غلظت رنگیزه های فتوسنتزی گیاه و اندازه و فرکانس روزنه ای همانند عملکرد گیاه در برابر تنش شوری عکس العمل نشان می دهند به منظور بررسی تغییرات این پارامترهای فیزیولوژیک آزمایشی با ارقام سیستان و ب لوچستان، گلستان، فائو و همدانیم حلی اهر در شرایط شور در گلخانه انجام شد.