سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حمیدرضا بزرگ عصاره – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
عطا سجودی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
درسالهایاخیر روابط متعددی برایمحاسبه سرعت بحرانی درتونل با تهویه طولی ارایه شده است که هیچ کدام به بررسی شکل آتش نپرداخته اند دراین مقاله ما به بررسی تاثیر شکل منبع اتش برسرعت بحرانی تهویه درتونل به هنگام اتش سوزی می پردازیم مطالعه های انجام شده به روش عددی و با استفاده ازنرم افزار FDS نسخه ۵٫۵ بوده است همچنین هندسه مورد مطالعه قسمتی از یک تونل به طول ۴متر و مقطع ۰/۶در۰/۶متر درمقیاس ۱:۱۰ تونل واقعی می باشد شکل آتش ازیک مستطیل باریکدرراستای عرض تونل تا یک مستطیل باریک درراستای طول تول تغییر داده شد و درهرمرحله سرعت بحرانی بدست آمد نتایج نشان میداد که سرعت بحرانی با کشیدگی مستطیل آتش درراستای طول تونل درابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد همچنین ماکزیمم سرعت بحرانی برای آتش مربعی اتفاق نمی افتد