سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه زنجان
محمدرضا محمدی ارهانی – شرکت مهندسی تحقیقاتی آریا توان مبین

چکیده:

پوسته توربین های گازیGE-F 9مستعد ایجاد ترک در لبه سوراخ های موجود در جداره شان می باشند،بطوریکه مسیر پیشرفت ترک ها از سطح داخلی پوسته به سمت خارج می باشد. ساختار پوسته توربین بصورت دو نیمپوسته م یباشد که به روش ریخته گری از جنس چدن داکتیل ساخته شده و توسط فلج به یکدگیر متصل می شوند. در هر نیم پوسته سورا خهای شعاعی برای نصب موقت یا دایم برخی تجهیزات تعبیه شده است. در بررسی عوامل مؤثر ایجادترک با توجه به ضخامت زیاد پوسته و کارکرد آن در شرایط دما بالا، تنش های حرارتی مؤثرتر از سایر بارهای مکانیکی پیش بینی شدند، مواضع دارای ترک هیچکدام در معرض حرارت مستقیم محصولات احتراق قرار نداشته و بدین ترتیبعامل جوانه زنی ترک پدیده خوردگی داغ نمی تواند باشد. به همین دلیل خستگی حرارتی عامل اصلی تخمین زده شد وبا روش المان محدود تحلیل پوسته انجام گردید. تحلیل کامپیوتری توسط نرم افزارANSYSانجام گردید که در نتیجه وجود تمرکز تنش در لبه اکثر سورا خهای موجود در پوسته توربین را نشان داد. در گام بعدی با ایجاد خزینه در لبه کلیه سوراخ ها در مدل کامپیوتری مقادیر تمرکز تنش محاسبه شد، که به مقدار قابل توجهی کاهش یافته بود. در ضمن ایجاد پروفیل خزینه مانند به لحاظ فنی برای پوسته و اتصالات آن مشکلی را در پی ندارد