سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم جلیلی شاه منصوری – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسیعلومآب،دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدعلی ناصری – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران اهواز
زهرا ایزدپناه – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:
از آنجایی که وجود املاح محلول اضافی خاک در منطقه ریشه می تواند مشکلاتی از قبیل کاهش جذب آب توسط گیاه بهدلیل کاهش پتانسیل اسمزی محلول خاک و تخریب ساختمان خاک بدلیل سدیم تبادلی مازاد داشته باشد و نیز مسومیتبرای گیاه ایجاد نماید، موضوع اصلاح خاکهای شور و شور-سدیمی حائز اهمیت فراوانی است. در این تحقیق اثر جریان مداومدر آبشویی نمک از نیمرخ خاک ستونهای آزمایشگاهی باهدف به حداقل رساندن زمان و آب مورد نیاز آبشویی برای آبشویی نمک از خاکهای سنگین، بررسی شد. بدین منظور سه تیمار آبشویی به روش مداوم (S(1 (شیب هیدرولیکی ۱)، (S(2 (شیب هیدرولیکی ۲) و (S(3 (شیب هیدرولیکی ۳) در سه تکرار و در ستون خاک دستخورده به قطر داخلی ۷/۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر که با خاکی به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر پر شده بود، اعمال گردید. خاک مورد آزمایش از اراضی کشت و صنعت سلمان فارسی در دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری تهیه شده بود. نتایج نشان داد با توجه به منحنی های شوریزدایی، با افزایش شیب هیدرولیکی مدت زمان آبشویی و حجم آب کاهش می یابد.