سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن نوریان واسو کلائی – کارشناس ارشد زراعت,
رضا ضرغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمدحسین حدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین اثرات سیستم خاک ورزی و تر اکم بر اجزا عملکرد دانه و مطالعه روابط بین صفات در ذرت رقم SC704 بعد از برداشت کلزا، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت بلو ک درسه تکرار در منطقه جویبار مازندران در سال ١٣٨٢ اجراء گردید . تراکم ها ی کاشت ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار و سیستم های خاک ورزی شامل: ۱- شخم وروتوری ٢ – دیسک ٣ – روتوری ، بوده است . تر اکم در کرت های عمودی و انواع آماده سازی زمین در کرت های افقی قرار گرفت. صفات اندازه گیری شده عبارتند از : عملکرد دانه ، شاخص برداشت، وزن هزار دانه ، طول بلال ، تعداد دانه در ریف بلال ، تعداد ردیف دانه در بلال ، تعداد دانه در بلال ، قطر چوب بلال ، طول دانه ، ارتفاع بلال و ارتفاع گیاه . اثرات تر اکم و سیستم های خاک ورزی برروی این صفات و نیز روابط بین آن ها مشخص گردید. روش های خاک ورزی و تر اکم، اثر معنی داری در سطح ٥ درصد برروی عملکرد دانه داشته بطوری که بیشترین عملکرد دانه به میزان ۱۳/۶۴ تن در هکتار در تر اکم ٨٥٠٠٠ بوته در هکتار با روش تهیه زمین ، شخم و روتوری بدست آمده است . روش های تهیه زمین برروی شاخص برداشت تاثیر معنی داری داشته است . بیشترین شاخص برداشت در روش دیسک، با ۴۴/۳ درصد بدست آمد . تر اکم اثر معنی داری برروی شاخص برداشت نداشت . روش های ته یه زمین برروی وزن هزار دانه تاثیر معنی داری نداشته اما اثر تر اکم برروی این صفت معنی دار بوده و بیشترین وزن هزار دانه ( ٣٥٥ گرم ) در تر اکم ٥٥٠٠٠ بوته در هکتار ، بدست آمده است . روش های تهیه زمین برروی قطر چوب بلال اثر معنی داری نداشته در حالی که اثر تر اکم برروی این صفت معنی دار بوده است. بیشترین قطر چوب بلال به میزان ۲/۸۵ سانتی متر در تر اکم ۵۵۰۰۰ بوته در هکتار و کمترین قطر به میزان ۲/۷ سانتی متر در تر اکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار مشاهده گردید . روش های تهیه زمین و تر اکم اثر معنی داری برروی طول بلال ، تعداد دانه در ردیف ، تعداد ردیف در دانه ، تعداد دانه در بلال و طول دانه نداشته است . بیشترین ارتفاع گیاه و ارتفاع بلال در تر اکم ٨٥٠٠٠ بوته باعملیات شخم و روتوری به ترتیب به میزان ۲۷۷/۶ و ۱۱۱/۶ سانتی متر بدست آمد . همبستگی معنی داری بین ارتفاع بلال با عملکرد دانه به میزان ٦٩ درصد وجود داشت . قطر چوب بلال همبستگی منفی ۵۳/۴ درصد با عملکرد دانه داشت . سایر صفات همبستگی معنی داری با عملکرد دانه نداشتند . شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با وزن هزار دانه به میزان ٥٤ درصد از خود نشان داد ارتفاع بلال با طول بلال همبستگی منفی ٧٢ درصد داشت . تعد اد دانه در ردیف همبستگی معنی داری به میزان ٦٥ درصد با تعداد دانه در بلال داشت . تعداد ردیف دانه در بلال همبستگی معنی دار ٨٧ درصد باقطر چوب بلال از خود نشان داد . تعداد دانه در بلال همبستگی منفی ٦٣ درصد با قطر چوب بلال داشت . قطر چوب بلال همبستگی منفی ٦٠ درصد با ارتفاع بلال از خود نشان داد . ارتفاع گیاه همبستگی ٧٦ درصد با ارتفاع بلال داشت.