سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
بابک صادقیان – آزمایشگاه امنیت داده ها دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این مقاله تاثیر ضرایب تشویق و تبخیر در میزانکارایی بکارگیری شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان جهت یافتن کم وزن ترین راه چندمسیر در گراف حاصل از نمایش یک الگوریتم رمز توسط مدل بازنمایی تفاضلی الگوریتم های رمز قطعه ای مورد بررسی قرار گرفته است . تاثیر دو پارامتر ضریب تشویق و ضریب تبخیر در روند یافتن یک راه چندمسیر مناسب در گراف نمایش عملکرد
تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای سرپنت، بعنوان یک رمز نمونه، مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر مناسب برای آنها بدست آمده است . نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهد که بترتیب مقادیر ٠/٠١ و ٠/١ مقادیر مناسبی برای این دو پارامتر می باشد .