سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

برای انحراف آب از مناطق بحرانی رودخانه و به منظور جلوگیری از آبشستگی دیواره هایا ایجاد آبراهه های مطلوب تری برای کشتیرانی در رودخانه ها از آبشکن ها استفاده می شوند. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در آبشستگی اطراف آبشکن ها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در فلوم آزمایشگاهی به طول ۱۲ متر و عرض ۰/۶ متر و در شرایط آب تمیز برای طول ها و اعماق مختلف جریان انجام شد. در انجام این مطالعه از یک سری آبشکن به طور متوالی و با استفاده ازمصالح بستر با قطر متوسط ۳ میلیمتر و دانه بندی یکنواخت استفاده شد. نتایج به صورت نمودار و توصیه رابطه ریاضی برای تخمین میزان ابشستگی نسبت به طول آبشکن و عمق جریان ارائه شده است.