سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صغرا نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
روزبه فرهودی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عادل مدحج –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی دوگیاه تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴تکرار انجام شد تیمارهای موردآزمایش شامل عصاره ابی تاج خروس با غلظت ۱/۵و۲/۵ درصد و اسطوخودوس ۲/۵و۵ درصد و سم تری فلورالین ۱درهزار و آب مقطر به عنوان شاهد بود نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس سبب کاهش معنی داردرصد جوانه زنی وزن ترگیاهچه شد همچنین نتایج نشان داد که هرچند افزایش غلظت عصاره آللوپاتیک گیاهان کاربردی سبب کاهش فعالیت آنزیم کاتلاز شد اما تفاوت معنی داری میان این تیمارها و تیمار تری فلورالین مشاهده نشد نتایج نشان داد که کمترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز درتمیار تری فلورالین و اسطوخودوس ۵ درصد مشاهده شد.