سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید جلیل بدیعیان – دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
جلیل آب شناس – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
رضا خیراندیش – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
احسان اله سخایی – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی هیستوپاتولوژیک اثرات متقابل تزریق عصاره آویشن شیرازی بر روی تخمدان رت هائی که تحت تاثیر تجویز طولانی مدت مس قرار داشته اند، می باشد. روش کار: برای انجام این مطالعه از چهار گروه موش صحرایی استفاده شد که هر گروه شامل ۶ سر موش بود. موشهای گروه کنترل در طول مطالعه به طور آزادانه به آب آشامیدنی دسترسی داشتند، موشهای گروه مس، میزان ۲۰۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرموزن بده سولفات مس، گروه آویشن به جای آب به آویشن شیرازی با مقدار ۴۰ppm دسترسی داشتند و در گروه درمانی سولفات مس وآویشن شیرازی دریافت مینمودند. شش هفته بعد از شروع مطالعه موشها به روش انسانی کشته شده و تخمدان راست آنها جهتمطالعات آسیب شناسی برداشته شد. نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این بود که تجویز طولانی مدت مس موجب تخریب روند فولیکولوژنز در تخمدان رت شده و عصاره آویشن توانسته بود روند تخریب ایجاد شده را ترمیم دهد.