سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده ازقطارهای زیرزمینی متروبه عنوان وسیله ای سریع و مطمئن می تواد گزینه ای مناسب برای کاهش ترافیک شهری و حمل و نقل سریع مسافران باشد ازطرفی حرت متروها باسرعت مناسب درحدفاصل بین ایستگاهها موجب ایجادارتعاشات هرچندخفیف اما گاهی اوقات آزاردهنده برای افرادساکن درحریم خطوط مترو می شوداین ارتعاشات که یکی ازجدی ترین نگرانیهای مربوطبه مناطق نزدیک به سیستمهای حمل و نقل می باشد می تواند باعث ارتعاش ساختمانها و نیزشنیده شدن صداهای ناهنجارو آزاردهنه درفضای داخلی ساختمان گردد.پارامترهای بسیارزیادی درمیزان ارتعاشات ایجادشده دراثرحرکت قطارهای زیرزمینی دخیل هستند که آگاهی ازاینکه هریک ازآنها چگونه برماهیت این ارتعاشات تاثیرگذارنددرپیش بینی وکاهش این ارتعاشات بسیارموثراست .دراین تحقیق بااستفاده ازمدل سازی عددی تاثیرعمق سطح آب زیرزمینی برارتعاشات حاصل ازحرکت قطارهای مترو درساختار زمین شناسی اهوازبه طور دقیق مورد بررسی قرارگرفته است نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که با وجود تاثیرقابل توجه عمق سطح آب زیرزمینی برارتعاشات ایجادشده رابطه منظم وقانونمندی دراین رابطه وجودندارد.