سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کریم آذربایجانی – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اکبر اعتباریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
جواد دریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

چکیده:

بدون تردید، سیاستگذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روشهای نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم در سیاستگذاری و مدیریت شهری را فراهم می کند.هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورای شهر وجود دارد یا خیر؟ در راستای نیل به این هدف، اطلاعات مورد نیاز طی یک پرسشنامه با ۴۰ سوال بسته جمع آوری شد. جامعه آماری در این تحقیق، شهروندان، کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن است. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از دید کارکنان، بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیفتر بوده اند. از دید شهروندان بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که در زمینه انتخاب شهردار تفاوت معناداری وجود ندارد.