سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی کرج
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی کرج
حسین آذرنیوند – استاد یاردانشکده منابع کرج
احمد مداحی – مربی آموزشی اداره منابع طبیعی سیرجان

چکیده:

یکی از روشها ی معمول اصلاح و احیای مرتع بذرکار ی با گونه ها ی سازگار است .از آنجا که عملیات بیولوژ یکی سبب بروز تغییراتی بر حاصلخیزی خاک می شود، تحقیق حاضر جهت بررس ی تاث یر عملی ات بی و لوژ یکی کاشت یونجه( Medicago sativa )و اگروپا یرون(Agropyron desertorum) بر حاصلخیزی خاک مراتع سیرجان صورت گرفته است.نمونه برداری خاک در چهار سایت که دردو تای آنها عملیات ب یولوژیکی با گونه ها ی مذکور صورت گرفته بود و دو سا یت د یگر به عنوان شاهد بودند به صورت تصادف – سی ستماتیک و از دو افق ۳۰-۰ سانتیمتر و ۶۰-۳۰سانتیمترانجام گرد ید. پس از کسب داده ها و آگاهی از نرمال بودن آنها تجز یه و تحلیل داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت . نتایج آزمون t نشان می دهد که به لحاظ ماده آل ی ،ن یتروژن،فسفرو پتاس یم در دو عمق نمونه بردار ی بین مناطق تحتکشت و شاهد تفاوت معنی دار در سطح ۵درصد وجود دارد ،نتایج ا ین تحقیق نشان می دهد که یونجه کار ی و اگروپا یرون کار ی باعث افزا یش ماده آلی و ازت خاک شده ولی میزان پتاسیم و فسفر خاک را کاهش داده است.