سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هیرسا زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
مسعود امامی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش تأث یر عمل یات حرارت ی محلول ساز ی بر رفتار حل شدن ترک یبـات بـ ین فلـز ی حـاو ی آهـن موجود در ر یزساختار اصلاح شده آل یاژ آلوم ینیم ۱۳۹حاو ی ۱ درصد آهن بررسی شده است . نتایج نشـان داد که محلول ساز ی در دما ی ºC ۵۱۵ با تکه تکه کردن و حل کردن سوزنها ی فاز β سبب کـاهش طـول متوسط آنها م ی شود . بیشترین مقدار کاهش برا ی آل یاژ حاو ی ۱ درصـد آهـن پـ س از ۱۴ سـاعت محلـولسازی اتفاق افت اد، در حالیکه کمترین طول برای آلیاژ بهسازی شده با Sr پس از ۸ ساعت و برای آلیاژ دانه ریز شده با Ti بین ۱۴ تا ۲۰ ساعت به دست آمد . بررسیها نشان دا دند که تغ ییر انـدازه سـوزنها ی β بـا تکـه تکه شدن ا ین فاز از طر یق پس زده شدن س یلیسیم و آهن صـورت مـ ی گیـ رد . همچنـ ین مشـخص شـ د کـه
محلول سازی به مدت ۲۶ ساعت در دمای ºC ۵۱۵ برای آلیاژی که پـس از اصـلاح سـاختار بـا Mn دارای فازهای لجن α با مورفولوژ ی چندوجهی م ی باشد، سـبب تبـد یل مورفولـوژ ی ایـ ن فـاز بـه حـروف چ ینـ ی می گـردد . فـاز حـروف چین ی α پـس از ۲۶ سـاعت محلـو ل سـاز ی تـا حـد ز یـ ادی در زم ینـه آل یـ اژ حـل شده است