سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عماری الهیاری – کارشناسی ارشد جوشکاری، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشکده فنی، دان
حسن فرهنگی – استادیار مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشکده فنی، دان
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار مهندسی مواد دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی، ، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی کوتاه مدت بر خواص مکانیکی ورفتار شکست ضربه فلز جوش مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور مقاطعی با ضخامت ۳۱۶L فولاد زنگ نزن آستینتی١٥mmبا استفاده از روش اتمسفر خنثی الکترود تنگستنی TIG جوشکاری شده و با استفاده از آزمونهای غیر مخرب مورد ارزیابی قرار گرفتند . سپس نمونه های تهیه شده از فلز جوش در محدوده دمایی ° C ٥٠۸ – ٥٥٠ و به مدت ١ الی ۵ ساعت مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند . ساختار متالورژیکی نمونه ها توسط روشهای متالوگرافی ، سختی سنجی و آنالیز شیمیایی به روشٍ EDS مورد بررسی قرارگرفت . همچنین خواص مکانیکی نمونه ها توسط آزمونهای کششی و ضربه در دمای محیط تعیین گردد و مکانیزم شکست نمونه های ضربه توسط بررسیهای شکست نگاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده ا نرژِی ضربه با افزایش دمای عملیات حرارتی کاهش می یابد . همچنین همراه با کاهش تافنس نوعی تغییر در مکانیزم شکست از حالت نرم به ترد مشاهده می شود . نتایج بدست آمده بر اساس حلالیت فاز فریت وتشکیل فازهای بین فلزی در طی عملیات حرارتی در دمای بالا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .