سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علیا – کارشناس ارشد مواد، سازمان صنایع دریایی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
محمد سعادت نژاد – کارشناس مواد؛ سازمان صنایع دریایی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
محمود شعبانی – کارشناس مکانیک، سازمان صنایع دریایی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی

چکیده:

در این پژوهش به روشهای مختلف مورد استفاده جهت افزایش مقاومت خوردگی کاویتاسیونی پروانه های برنزی اشاره شده است. یکی از روشها یی که در سالهای اخیر گسترش یافته است روش اصطکاکی اغتشاشی است. در این روش یک پین بر روی سطح حرکت کرده و اصطکاک ناش ی از چرخش باعث ایجاد ذوب موضعی شده که در اثر گردش پین این مذاب مختلط شده و باعث به وجود آمدن سطحی با ریز ساختار متفاوت در پروانه با پا یین آوردن انرژ ی نقص چ ی دن در ،α میگردد. این تغییر ساختار علاوه بر افزایش سختی سطحی و استحکام موضعی در اثر پخش شدن فاز پروانه برونزی باعث افزایش مقاومت کاویتاسیون پروانه و افزایش عمر آن میگردد. مطالعات نشان داد که عواملی از قبیل شکل، سرعت خطی، سرعت دورانی, جنس، اندازه و فشار فورج اعمالی از پارامترهای مهم در این روش محسوب میگردد.