سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجمه لاری – کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیاربخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طی پژوهش های قبلی ابتدا آند سرب-اکسیدکبالت به روش متالورژی پودر تهیه و نشان داده شد که این آند جایگزین بسیار مناسبی برای آند سرب-کلسیم-قلع مجتمع مس سرچشمه در جهت کاهش نرخ خوردگی می باشد. در گام بعد و با توجه به اینکه تولید الکترودهای سه یا چهارتایی با زمینه سربی از طریق افزودن عناصر با خواص میکروساختاری، الکتروکاتالیستی مثل قلع، مس، کلسیم، آلومینیوم و… می تواند نقش بسزایی در کاهش خوردگی آندهای سربی ایفا کنند و مقدار عناصر آلیاژی گران قیمت را تقلیل دهد، از عنصر قلع در اند سرب-اکسیدکبالت استفاده شد. اما این عنصر منجر به تشدید خوردگی آند سرب-اکسیدکبالت گردید. در این تحقیق از عناصر آلومینیوم و مس نیز در آند سرب- اکسیدکبالت بهره گرفته شد و اثر این عناصر بر خوردگی آندهای سربی به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور این بررسی، آندهای سه و چهارتایی سرب-اکسیدکبالت حاوی آلومینیوم، مس و قلع توسط متالورژی پودر تولید و سپس توسط روش پتانسیودینامیک مقاومت به خوردگی این آندها مورد بررسی قرارگرفت. همچنین به منظور بررسی سطح آند، از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنها عنصر آلومینیم عنصری موثر در جهت کاهش بیشتر نرخ خوردگی می باشد و عناصری مثل قلع و مس نرخ خوردگی را در مقایسه با آند سرب-اکسید کبالت و نتیجتا آند سرب-کلسیم- قلع افزایش می دهد. دلیل مطلوب بودن عنصر آلومینیوم در آند سرب- اکسید کبالت را می توان به علت ایجاد لایه محافظ مضاعف اکسید آلومینیوم بر سطح آند دانست.