سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه کیشان رودباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر افزودن عنصر آلیاژی بر ساختار و خواص خوردگی پوشش های نانو ساختار نیکل در دانسیته جریان های مختلف بوده است. پوشش های نیکل و نیکل -تنگستن به ترتیب در حمام های واتز و آمونیوم سیترات با استفاده از رسوب دهی الکتریکی آماده شدند و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) تغییرات مورفولوژی، بافت و اندازه دانه پوشش ها با تغییر دانسیته جریان پوشش دهی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش دانسیته جریان و کاهش درصد تنگستن در شبکه نیکل منجر به افزایش اندازه دانه شده است. حضور تنگستن در این پوشش ها منجر به تغییر در بافت و در نتیجه تغییر در مقاومت به خوردگی شان می شود. نتایج آزمون پلاریزاسیون تافل انجام شده در محلول ۱۰% هیدروکسید سدیم نشان داد که تنگستن مقاومت به خوردگی را افزایش می بخشد، همچنین مشخص شد که در پوشش های نانو کریستال، مورفولوژی تاثیر گذار تر از اندازه دانه بر خواص خوردگی پوشش ها است. با افزایش درصد تنگستن تا حد مشخصی در این پوشش ها مقاومت به خوردگی افزایش می یابد.