سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک، فراهم کردن اطلاعات جامع در مورد گونه های کلیدی و نیازمندی های رویشگاه آن هاست. هر گونه گیاهی در رویشگاه خود رابطه تنگاتنگی با عوامل زنده و غیر زنده رویشگاه برقرار کرده و تغییرات هر یک از این عوامل تاثیری چشمگیر بر رشد و استقرار آن گونه دارد. تاثیر گذارترین عوامل بر رشد و استقرار گیاهان، عوامل مربوط به خاک، اقلیم و فیزیوگرافی منطقه رویشگاه است. شناخت عوامل محیطی موثر بر استقرار و گسترش گیاهان می تواند ما را با سازگاری گونه های بومی هر ناحیه آشنا کند تا بر اساس سرشت این گونه های بومی، نسبت به مدیریت بوم شناختی اقدام گردد. به این ترتیب با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم ها، شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی جهت حفظ ثبات و پایداری آن ها لازم می باشد. در این تحقیق به منظور مدیریت مناطق خشک و بیابانی از جمله اجرای پروژه های بیولوژیکی جهت کنترل فرسایش بادی و تثبیت شن های روان به بررسی اثر عوامل اکولوژیکی و محیطی بر استقرار، رشد و پراکنش پوشش گیاهی مناطق خشک و بیابانی پرداخته شده است