سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل باوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب
محمود وائلی زاده – عضو هیئت علمی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و مشاور شرکت مهن
سعید برومندنسب – دانشیار دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده:

به منظور بررسی اثر شدتهای مختلف باد، فشار، فواصل و آرایش آبپاشها بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری طرحی با استفاده از سه طیف شدت باد (۵-۰ و ۷-۵ و ۷ > متر بر ثانیه)، سه فشار متوسط آبپاش (۴۰، ۳۵ و ۴۵ متر) و سه فاصله آبپاش روی لوله فرعی (۱۸، ۱۵و۲۱ متر) انجام شد و آرایشهای مختلف (مستطیلی، مربعی و مثلثی) برای همه تیمارها مشابه سای شده و یکنواختی توزیع آب محاسبه گردید و همچنین مقدار تلفات تبخیر و باد در شرایط مختلف جوی (سرعت باد، درجه حرارت محیط،کمبودفشاربخاراشباع محیط)و در فشارهای مختلف ( ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ متر)با روابط منطقی محاسبه شده و رابطه ی آن با هدایت الکتریکی آب پاشیده شده ازآبپاش مورد بررسی قرارگرفت.نتایج حاصل ازاجرای این طرح نشان دادکه باافزایش سرعت باد ضریب یکنواختی توزیع آب کاهش یافته واین ارتباط تا سرعت باد ۷ متربرثانیه تقریباًخطی است ودرسرعت بادشدیدترضریب یکنواختی ۰ متربرثانیه)،افزایش فشار( بین ۳۵ تا ۴۵ متر )باعث افزایش یکنواختی – شدیداًکاهش می یابد. همچنین درشدتهای ضعیف باد( ۵ توزیع آب شده اماباافزایش فشار یکنواختی توزیع آب تغییرقابل ملاحظه ای نداشته است .باافزایش نسبت فواصل آبپاشها به قطر پراکنش، ضریب یکنواختی مخصوصاً دربادهای شدید کاهش یافته است به همین جهت توصیه می شودباافزایش سرعت بادنسبت فواصل آبپاشهابه قطرپراکنش راکاهش داده وازآرایشهای مربعی استفاده شود تا ضریب یکنواختی توزیع آب قابل قبول گردد.