سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
صغری خلیلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم جعفرخانی کرمانی – دانشیار، بخش کشت بافت، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
پژمان آزادی – استادیار، بخش مهندسی ژنتیک، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
سپیده کلاته جاری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
با توجه به اهمیت اقتصادی گل داوودی به عنوان دومین گل شاخه بریدنی مهم در جهان، برنامه های بهنژادی روی خصوصیات متنوع گل از جمله رنگ، شکل و اندازه و کیفیت گل برای افزایش ارزش باغبانی آن متمرکز شده است. بیوتکنولوژی گیاهی فرصتی را برای تولید گیاهان جدید با استفاده از روش های مدرن بهنژادی فراهم کرده است. برای بکارگیری این روش ها در اصلاح داوودی، دستیابی به یک پروتکل باززایی برای طیف وسیعی از ارقام تجاری داوودی در شرایط درون شیشه ای با استفاده از روش کشت بافت پیش نیازی ضروری می باشد. در این مطالعه، باززایی دو رقم تجاری داوودی تحت تاثیر تیمارهای مختلف تنظیم کننده های رشد نفتالین استیک اسید (NAA) در غلظت های 2-0 میلیگرم در لیتر و بنزیل آمینو پورین (BAP) در غلظت های 4-0 میلیگرم در لیتر به تنهایی یا در ترکیب با هم با استفاده از ریزنمونه های گلبرگ، دیسک برگ و میانگره (لایه سلولی نازک با برش عرضی (tTCL)) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، در هر دو رقم، ریزنمونه های گلبرگ، بهترین نوع ریزنمونه بخاطر درصد بالای تشکیل شاخساره و نیز تعداد بالای شاخساره در هر ریزنمونه، می باشد. البته درصد بالایی (88/89%) از شاخساره بصورت مستقیم در ریزنمونه های دیسک برگ رقم ‘Resomee splendid’ در محیط حاوی NAA ا (0/5 میلیگرم در لیتر) در ترکیب با BAP (چهار میلیگرم در لیتر) با متوسط 5/9 شاخساره در هر ریزنمونه باززا شد. پس از ریشه دار شدن شاخساره های باززا شده در محیط حاوی NAA، گیاهچه ها در گلخانه سازگار شدند.