سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید مهیاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کمال محامدپور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سیستمهای CDMA تفکیک کاربران با تخصیص یک کد یکتا برای هر کاربر صورت می گیرد. برای انکه تفکیک کاربران بطور کامل انجام شود، لازم است که ازکدهای متعامد استفاده شود. ولی از انجا که تعداد کدهای متعامد با در نظر گرفتن طول کد ثابت، بسیار اندک است، برای افزایش تعداد کاربران لازم است ازکدهای باطول بیشتری استفاده شود که منجر به پیچیده تر شدن سیستم خواهد شد و در کاربردهای مخابراتی قابل قبول نیست. برای رفع این مشکل از کدهایی استفاده میشود که تعامد کامل ندارند ولی با این حال مشخصه های توابع خود بستگی و همبستگی متقابل انها مناسب بوده و در عین حال تعداد انها بیشتر می باشد. بدین ترتیب هرچندتعداد کاربران افزایش می یابد ولی تداخل ناشی از دسترسی چندگانه (MAI) نیز افزایش می یابد. در اشکارسازهای رایج تک کاربره MAI (SUD) به صورت نویز افزوده بر روی سیگنال اصلی اثر کرده و باعث کاهش تدریجی کارایی سیستم می شود. برای مقابله با اثر MAI ناشی از عدم تعامد کامل کدها از آشکارسازهای چندکاربره (MUD) استفاده می شود. در این آشکارسازها اثر MAI سایر کاربران بر روی یک کاربر معین شناسایی شده و از سیگنال آشکارسازیآن کاربر حذف و یا حداقل کاهش داده می شود. یکی از انواع این روشها در آشکارسازهای چند کاربره، روش حذف تداخل بصورت موازی (PIC) می باشد.
در این مقاله پارامترهای موثر در روش حذف تداخل بصورت مواز ی(PIC) بررسی شده و چگونگی تاثیر انها در میزان بهبودی کارایی سیستم CDMA ارزیابی می گردد. نتایج شبیه سازی با پارامترهای مختلف نشان می دهد هر عالمی که مقدار MAI را افزایش دهد،باعث افزایش میزان تاثیر PIC در بهبود عملکرد سیستم در مقایسه با سیستم SUD خواهد شد.