سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد میرزایی – همتراز مربی پژوهشی ، استادیار پژوهشی و مربی پژوهشی موسسه تحقیقات علو
محمد قربانی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد
سعید یزدانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران
علی اکبر قره داغی – استادیار پژوهشی و مربی پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر شاخص RCA1 (مزیت نسبی آشکار) در قالب الگوی رگرسیونی RCA=F(PCI,PWX,ER در طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۸ (۱۹۹۹-۱۹۹۰ میلادی) برای صادرات محصول گوشت مرغ ایران در خاورمیانه می پردازد که در آن PCI: میزان تولید محصول گوشت مرغ ایران PWX:، قیمت جهانی محصول گوشت مرغ، ER:، نرخ ارز می باشند .همچنین با توجه به تنوع نرخ ارز در سالهای مورد مطالعه ، الگوی مزبور تحت دو سناریوی نرخ آزاد ارز و نرخ صادراتی ارز موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردید که با توجه به آزمون مکی نون Mackinnon، الگوی خطی جهت بررسی روابط عوامل موثر در نظر گرفته شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از الگوهای رگرسیونی، شاخص RCA در رابطه با سناریوی نرخ آزاد ارز، در سطح ۵ درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معنی داری با دو عامل ممیزان تولید و قیمت جهانی گوشت مرغ نداشته است. در مورد سناریوی نرخ صادراتی ارز، حتی در سطح ۵ درصد نیز عوامل سه گانه موردالاشاره روند شاخص مذکور را تحت تاثیر قرار نداده و تنها عامل میزان تولید آن هم در سطح ده درصد، نوسانات آن را توجیه می نماید.