سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیداحمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد امانی تهران – عضو هیئت هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود لطیفی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق پارامترهای مهم فرایند ایجاد پیوند حرارتی و تاثیر آنها برروی پاره ای از ویژگی های نمونه تولیدی مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است برای انجام این مهم ابتدا روی یک دستگاه کالندر آزمایشگاهی موجود دردانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تغییراتی داده شد که بتواند مانند دستگاه ایجاد پیوند حرارتی نقطه ای عمل نماید سپس لایه ای از وب کاردینگ به دستگاه تغذیه شد و با تغییر درپارامترهای زمان تماس سرعت خطی تغذیه دمای غلتکها و فشارخط نیپ نمونه های مختلفی درشرایط متفاوت تهیه گردید برخیویژگیهای منسوج بدست آمده مانند ضخامت استحکام و ازدیاد طول دراستحکام حداکثر برای نمونه ها اندازه گیری شد و تاثیر پارامترهای فرایند روی این ویژگیها مورد ارزیابی قرارگرفت ضمنا جهت امکان بررسی بهتر نوع پارگی درلایه مطالعات میکروسکوپی برروی محل اتصالات و پارگیها انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد تاثیرات متقابل و شدیدی در پارامترهای فرایند وجود دارد و تحت شرایط متفاوت نقاط بهینه متفاوتی قابل ملاحظه می باشد.