سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده حاتمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ملیحه همایونی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
پریسا سنائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حسین رنجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی فاصله کشت و تر اکم بوته بر علف ها ی هرز کلزا رقم SLMOO46 آزمایشی بصورت فا کتوریل اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی که درآن حاصلضرب سطوح دو عامل A( فاصله بین ردیف کاشت) به فواصل (۳۵-۲۵-۲۰) سانتی متر و B (تراکم روی ردیف ) به میزان (۸-۶-۴) کیلوگرم در هکتار بعنوان عامل اصلی و عامل C (کنترل علف های هرز) بعنوان عامل فرعی در سه سطح بدون وجین (شاهد)، دو بار وجین (اوایل پاییز – اوایل بهار )، سه باروجین (اوایل پاییز – اواخر زمستان و اوایل بهار به محض شروع گلدهی) در ٤ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب در طی سال زراعی ۸۰-۷۹ انجام گرفت . علف های هرز مهم کلزا در طی آزمایش به ترتیب اهمیت عبارت بودند از : بذور غلات (گندم) باقیمانده از کشت قبلی – خاکشیر‐ پیچک‐- کیسه کشیش و غربیلک. فاصله ردیف کشت بر تراکم و بیومس علف های هرز تاثیر داشته و در سطح اماری ٥ % معنی دار بود. و همچنین بر میزان عملکرد کلزا در سطح آمار ی ۰/۵ تاثیر معنی داری داشته است.