سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود پدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی-سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی کبودوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی-سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکبر
منوچهر فدوی اردستانی – استادیار دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله در ادامه مطالعات عددی صورت گرفته بر مدل های منتخب کمیته استحکام نهایی ISSC2003 ارائه می شود.هدف اصلی از مطالعات صورت گرفته، حساسیت سنجی استحکام نهایی و ظرفیت باربری پانل های تقویت شده آلومینیومی نسبت به عیوب اولیه میباشد.برای این منظور پانل سه دهانه معرفی شده توسط این کمیته انتخاب شد و عیوب اولیه هندسی معرفی شده در مطالعات کمیته سازه کشتی ۱ برآن مدل شده است.مدل های ساخته شده در راستای این مطالعه درقسمت اول تحت بارفشاری درون صفحه ای و حال در قسمت دوم تحت بارگزاری ترکیبی فشار درون صفحه ای طولی و فشار گسترده عرضی مورد بررسی قرار گرفته اند.برای تحلیل غیرخطی الاستیک- پلاستیک،از کد اجزا محدود ANSYS استفاده شده است .ماده انتخاب شده برای این مطالعه آلیاژ آلومینیوم AA6082-T6 می باشد.چند روش مونتاژ مورد برررسی قرارگرفته است تا تاثیر روش مونتاژ با تاثیر عیوب اولیه مقایسه شود .مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات موجود،تاثیر عیوب اولیه را بر استحکام نهایی به ازای افزایش فشار گسترده عرضی نشان می دهد.که حاکی از تفاوت ها و شباهت هایی در نتایج می باشد.که به طور کلی با توجه به قسمت اول مطالعه بر تاثیر عیوب اولیه صحه گذارده می شود