سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد زارع عمادی – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه یزد
محمد مهدی خیبری – استادیار دانشگاه یزد
هدی یزدانی زاده – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه یزد

چکیده:
با توجه به اینکه در کارخانههای سیمان، میزان زیادی غبار سیمان تولید میشود و از آنجا که این غبار به عنوان یک مشکل زیستمحیطی مطرح است، لذا در این مقاله، به بررسی اثر غبار کوره سیمان در بهبود خواص شانهی راههای آسفالتی پرداخته شد. درصدهای مختلف غبار کوره سیمان (۳٪ ، ۵/۴٪ و ۶٪)به مصالح دانه یندی شده که جهت شانه راههای آسفالتی مورد استفاده قرار میگیرد، اضافه شد و پس از انجام آزمایشهای اولیه شامل چگالی ویژه و حدود اتربرگ بر روی غبار کوره سیمان، آزمایشهای تراکم و CBR بر روی نمونههای حاویغبار کوره سیمان انجام گردید. نتایج نشان داد که غبار کوره سیمان باعث افزایش درصد رطوبت بهینه و همچنین وزن مخصوص خشک حداکثر خاک به ترتیب به میزان ۷/۲۳٪ و ۴٪ میگردد. همچنین افزودن غبار کوره باعث افزایش قابل توجه CBR از ۵۷/۸٪ به ۶۰٪ گردید