سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدرضا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه سمنان
علیرضا مشکی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
علی صلاحی – مربی پژوهشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کل استان گلستان
محمدکیا کیانیان – مربی گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
هدف از استخراج گیاهی کاهش غلظت فلزات در خاک های آلوده است که مقاومت گیاهی نیز برای این منظور مهم می باشد بر این اساس به منظور بررسی تاثیر عنصر مس و همچنین برآورد توانایی گیاه اکالیپتوس نسبت به جذب عنصر روی در ریشه و تنه، آزمایشی روی گونه اکالیپتوس صورت گرفت. در این راستا سه غلطت مختلف مس به خاک اضافه شد و تغییرات پتانسیل گونه اکالیپتوس در جذب عنصر روی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در ۳ تکرار انجام شد و فرایند آزمایشات توسط نرم افزاز SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که طی آن نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان جذب عنصر روی در اندام های ریشه و تنه در سطح ۵ میلی مول مس مشاهده شد.هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان جذب و تجمع زیستی عنصر روی توسط ریشه و تنه گونه اکالیپتوس بوده، تا کاربرد این گونه گیاهی در مناطق آلوده کشاورزی و صنعتی مشخص گردد.