سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده ف
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد
علیرضا بدیعی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق فرایند تهیه نانوپودرهای NiFe2O4 با استفاده از روش همرسوبی همراه با کلسیناسیون موردبررسی قرارگرفته است دراین روش نانوپودرهای فریت نیکل از اثر محلول رسوب ساز هیدروکسید سدیم برمحلول حاوی کلریدهای اهن و نیکل، همراه با سولفات فروامونیم دراب مقطر تهیه شده و پس از پیرسازی شستشو و خشک کردن طی فرایند تکمیلی کلسیناسیون بصورت تک فاز حاصل گردیدند. اثر غلظت محلول رسوب ساز و دمای کلسیناسیون با استفاده از روشهای انالیز مانند SEM,XRD مورد مطالعه قرارگرفت نتایج به دست آمده حاکی از آنست که افزایش غلظت رسوب ساز م یتواند موجب کاهش دمای لازم برای کلسیناسیون گردیده و به کمک این روش می توان بلورهایی با ابعاد ۲۰ تا ۶۰ نانومتر را تهیه نمود.