سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نصری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
منصوره خلعتبری – کارشناس ارشد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
گلناز پوری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حمید رضا توحیدی مقدم – کارشناس ارشد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

با هدف مطالعه و بررسی تاثیر غلظت محلول پاشی ریز مغذی ( ٠ و ٢ و ٤ در هزار) و ٣ رقم کلزا (Hyola-42, SLMO 46-Regentxcobra) آزمایشی بصورت طرح آماری فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ورامین به اجرا در آمد . میزان کود مور دنیاز بر اساس تجزیه نمونه خا ک محل آزمایش مصرف گردید . در طی آزمایش یادداشت برداری های لازم ، انجام شد . نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که ار قام مورد بررسی از لحاظ ارتفاع ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد و عملکرد وروغن و شاخص برداشت در سطح ١% اختلاف معنی دار داشته بطور یکه رقم Hyola-42 با میانگین عملکرد ٣٦٧٠ کیلوگرم در هکتار (کلاس a) نسبت به رقم Reqentxcobra با میانگین عملکرد ۲۶۴۵/۶ کیلوگرم در هکتار (کلاس c) 28 درصد برتری نشان داده است . هر چند ارتفاع SLMO46 در بالاترین کلاس آماری و Hyola-42 در پایین ترین کلاس آماری جای گرفت در بقیه صفات تحت بررسی حکایت از برتری Hyola-42 نسبت به ٢ رقم دیگر داشت . غلظت محلول پاشی بر روی تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه غلاف ، وزن هزار دانه ، عملکرد، درصد روغن ، عملکرد روغن و شاخص برداشت در سطح ١% اختلاف معنی نشان داد. بطوریکه غلظت B3 ا (۴ در هزار ) در تمامی صفات ذ کر شده بالاترین میزان را بخود اختصاص داد . همچنین اثرات متقابل عامل نیز معنی دار گردید بطور یکه رقم Hyola42 وغلظت ٤ درهزار مواد غذایی ورقم Reqentxcobra وغلظت محلول پاشی صفر کلمات کلبدی : کلز ا، عناصرغذایی، رقم صفر (شاهد) به ترتیب در اولین و آخرین کلاس آماری جای گرفتند.