سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین سدری – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
وفا توشیح – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
محمد کوهسار بستانی – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
سروه سدری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

فساد سریع و لهیدگی میوه توت فرنگی پس از برداشت، یکی از مشکلات عمده در عدم بازار پسندی و بروز خسارات شدید اقتصادی به تولید کنندگان میوه گردیده است. یکی از عوامل مهم در افزایش کمی و کیفی محصول، تغذیه متعادل است. تغذیه متعادل گیاه علاوه بر حفظ عملکرد در حد پتانسیل واقعی، کیفیت و ماندگاری میوه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (۱، ۴و۵) . از بین عناصر تغذیه ای، کلسیم شاید مهمترین عنصر معدنی باشد که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. اثر کلسیم بر رووی کیفیت انبارداری میوه از عواملی است که نمی تواند با عوامل موثر دیگر جایگزین گردد. در درختان میوه نیز اهمیت کلسییم به خاطر تاثیر عمومی آن در به تاخیر انداختن رسیدن میوه است. میوه هاییکه این اثرات مطلوب در آنها دیده می شود نسبت به میوه عادی از غلظت کلسیم بیشتری برخوردارند (۵و۹). کمبود کلسیم علاوه بر کاهش میزان رشد بافتهای مریستمی موجب تحلیل دیواره سلولی و نرم شدن بافت ها میگردد. کمبود مطلق کلسییم به ندرت اتفاق می افتد زیرا اغلب خاکهای معدنی سرشار از کلسیم قابل جذب می باشند. کمبود غیر مستقیم کلسیم که در اثر رسیدن مقدارکافی آن به میوه و بافتهای ذخیره ای ایجاد می گردد اختلالی است که معمولا بیشتر مشاهده می گردد. چنانچه مقدار کلسیم قابل جذب در محیط رشد گیاه کافی باشد به تنهائی دلیلی برای عدم بروز علائم کمبود نیست. زیرا این عنصر درگیاهان تا حدود زیادی به وسیله عوامل ژنتیکی شامل انتقال کند و بطئی از آوند آبکش به میوه کنترل میگردد وبسیار کم تحت تاثیر میزان کلسیم محیط رشد گیاه است (۲و۹).نتایج تحقیقات Cheour و همکاران مشخص نمود که با افزایش غلظت محلولپاشی کلرید کلسیم، میزان کلسیم برگ و میوه توت فرنگی افزایش یافت و میزان کلسیم دربرگ و میوه با هم همبستگی نسبتا شدیدی نشان دادند بطوریکه به موازات افزایش غلظت کلسیم در برگ و میوه، ضمن تاخیر در رسیدگی میوه، میزان سفتی میوه افزایش و کپک خاکستری (Botrytis cinerea) نیز کنترل شد (۶).