سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین نیکان فر – عضو هیئت علمیبخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

نیاز روزافزون به منابع جدید آب جهت توسعه کشاورزی و استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آن، کاربرد فاضلابهای تصفیه شده را به یکی از گزینه های مطرح در این زمینه تبدیل کرده است . امروزه در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشور ایران کمبود آب از عوامل کاهش تولیدات زراعی محسوب میشود . بر همین اساس در دهه اخیر استفاده بهینه از پساب تصفیه خانه های شهری کشور در امر کشاورزی به یک مورد قابل توجه تبدیل گشته است . باتوجه به احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری نیاز به بررسی اثرات پساب آنها بر روی محصولات زراعی بشدت
احساس میشود، لذا در قالب یک طرح آماری تاثیر پساب تصفیه خانه جدیدالاحداث شهرستان خوی بر روی میزان عملکرد و کیفیت محصول آفتابگردان روغنی رقم هیبرید آذرگل که از کشتهای رایج منطقه میباشد، مورد ارزیابی قرار گرفت . این طرح در سه تیمار و با چهار تکرار در کرتهای به ابعاد ۶ * ۴٫۵ بصورت بلوکهای کاملاً تصادفی اجرا گردی د . تیمارهای این طرح عبارتنداز : – ۱ آبیاری با آب معمولی ایستگاه – ۲ آبیاری با آب مخلوط ) ۵۰ درصد آب معمولی و ۵۰ درصد فاضلاب تصفیه شده ) – ۳ آبیاری با فاضلاب تصفیه شده که در هر دفعه آبیاری اعمال میگردید .
با انجام این تحقیق در یک دوره سه ساله و اعمال آن بر روی آفتابگردان رقم مذکور و با در دست داشتن مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول بدست آمده، بطور محسوس اثرات تیمارهای مذکور را بر روی زراعت آفتابگردان مشاهده شد . بدیهیست که نتایج حاصل در استفاده مؤثر از این منبع آبی که فعلاً به رودخانه قطور شهرستان خوی ریخته میشود، میتواند مورد توجه قرار گیرد . نتایج حاصل از اجرای طرح در سه سال متوالی اجرا نشان میدهد که استفاده از فاضلاب تصفیه شده از اجزای عملکرد کمی ( علیرغم افزایش در صفات کمی ) بر روی میزان وزن هزاردانه تاثیر محسوس ( معنیدار در سطح احتمال %)۵ داشته و در مورد اجزای عملکرد کیفی درصد روغن و میزان پتاسیم اختلاف معنی داری را نشان میدهد بطوریکه در اثر استفاده از پساب درصد روغن محصول کاهش و میزان پتاسیم موجود در دانه گیاه افزایش یافته است