سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید سبک پا – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه تهران گرایش شناسایی
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید مهربانی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش شناسایی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فاکتورهای دما، زمان بر روی فرآیند تبلورمجدد و تولید دانههای خیلی ریزUFG) در مس خالصتجارتی تحت نورد سرد شدید میباشد. بدین منظور نمونههایی از ورق مسی به ضخامت ۶ میلیمتر تهیه شد و به وسیله نورد سرد به میزان ۹۰ درصد کاهش ضخامت روی آنها اعمال گردید. این نمونهها در سه دمای ۲۵۰،۳۰۰،۴۰۰ درجه سانتیگراد و در زمانهای مختلف آنیل شدند. فاصلههای زمانی برای هر دما ۱۰ ثانیه لحاظ گردید. ریز ساختار نمونهها قبل از عملیات آنیل و بعد از آن به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین زمان شروع تبلور مجدد، سختی هر نمونه در زمان های معین در هر دما اندازهگیری شد و زمان کاهش ناگهانی سختی به عنوان زمان شروع تبلور مجدد انتخاب گردید. تصاویرریزساختاری وجود دانههای هممحور عاری از تنش را که متوسط اندازه آنها با میانگین ۲۰۰ نانومتر هستند را تایید میکنند. همچنین افزایش دما باعث کاهش زمان لازم برای شروع تبلورمجدد می شود