سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا صادقیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی بهره ور – دانشگاه علم و صنعت ایران
فتح اله مضطرزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق ترکیب پیزوالکتریک Pb(Zr0/25Ti0/48)O3 با استفاده از روش مخلوط اکسیدی سنتز گردید. مراحل تشکیل محلول جامد PZT توسط آنالیز حرارتی و پراش آشعه X و آنالیز شیمیایی بررسی شد و با درنظر گرفتن توزیع اندازه ذرات، دمای کلسیناسیون ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت انتخاب گردید. پخت نمونه ها در محدوده دمایی ۱۲۰۰-۱۱۰۰ و به مدت ۳-۰/۵ ساعت در اتمسفر پودری PZT انجام شد و ریز ساختار نمونه ها توسط SEM و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفت.
تاثیر کمبود PbO بر ریزساختار و خواص نمونه ها بررسی و مشاهده شد که با ۰/۵% کمبود PbO و ایجاد جای خالی در شبکه می توان به دانسیته های بالاتر از حالت استوکیومتری در مرحله سینتر رسید و از طرفی ثابت دی الکتریک بیش از ۱۳۰۰ و اتلاف دی الکتریک کمتر از ۰/۰۰۴۲ برای PZT خالص به دست آمد که بهبود این خواص را می توان به اقزایش دانسیته نسبت داد.
همچنین در این تحقیق ضریب بار پیزوالکتریکی بیش از ۳۸۰PC/N و ضریب ولتاژ تا حدmV.M/N) 33/34) به دست آمد که افزایش قابل توجه این پارامترها را می توان به ایجاد جای خالی در شبکه و در نتیجه تحرک بیشتر دیواره حوضه ها و افزایش دانسیته و از طرف دیگر اندازه دانه بزرگتر در روش مخلوط اکسید نسبت به روش شیمیایی نسبت داد که سبب بهبود خواص PZT خالص گردید.