سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین هدایت – کارشناس واحد مهندسی مواد، شرکت مارپیچ باختر
مهدی شریعتمداری – سرپرست واحد مهندسی مواد شرکت مارپیچ باختر

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی سختکاری القایی بر پروفیل سختی قطعات ساخته شده از فولاد قابل عملیات حرارتـی بـا اسـتاندارد AISI 1045 بررسـی شـده اسـت . هـدف از انجـام ایـن پـژوهش بهبـود پارامترهای نظ یر پروفیل سختی سطح و مغز ، ریز ساختار میکروسکوپی ، عمـق نفـوذ سـختی و در نهایـت افزایش عمر عملکرد قطعات ساخته شده می باشد . نتایج آزمایشات سـختی سـنجی ، متـالوگرافی ، تعیـین عمق نفوذ سختی و در نهایت عمر ع ملکرد قطعات ساخته شده در مجموعه های مونتاژ شده نشـان داد کـه با تنظیم پارامترهای موثر نظیر دما ی آستن یته کردن ، توان ، فرکانس ، سرعت حرکت قطعه ، طرح کویل ، دمای مایع آب ، فشار آب ، دب ی آب و همچنین در نظر گرفتن مقدار سختی و ریز سـاختار مـواد اولیـه بـه مقدار سختی ۵۹ –۶۱ HRC در سطح ، عمق نفوذ سختی به میزان ۲٫۵ mm ، ریز ساختار میکروسکوپی مورد نظر دست پیدا نمود که در افزایش عمر عملکرد قطعات ساخته شده بسیار موثر بود