سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مروتی شریف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه تهرا

چکیده:

ادراک و ارزیابی فرهنگ سازمانی می تواند به معنای تفاوت بین موفقیت و شکست، در محیط به سرعت در حال تغییر امروز باشد. در واقع انچه مدیریت به آن توجه می کند و برای آن پاداش می دهد اغلب قوی ترین شاخص فرهنگ سازمانی است.
در ایران چندسالی است که فرهنگ سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است و روابط آن با متغیرهای نظیر بهره وری، ساختار سازمانی، سبک رهبری، کارایی و اثر بخشی و … مورد مطالعه قرار گرفته است. در رابطه با تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. اما در محدود مطالعاتی که به عمل آمده است، همبستگی مثبت و فرهنگ سازمانی و عملکرد مورد تایید قرار گرفته است. دراین پژوهش پس از بررس ادبیات موضوع فرهنگ سازمانی و عملکرد، سعی شده است به سوالات زیر که در سازمان مورد مطالعه مطرح گردیده است پاسخ داده شود:
۱- فرهنگ سازمانی کارخانه چوفا و عملکرد کارکنان در چه سطحی ارزیابی می شود؟
۱- آیا فرهنگ سازمانی کارخانه چوفا با عملکرد کارکنان کارخانه همبستگی دارد؟
۲- همبستگی این دومتغیر از چه نوع و در چه حدی است؟
در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد از مدل ارزیابی عملکرد ACHIEVE و برای ارزیابی فرهنگ سازمانی از مدل هفت عاملی رابیتر استفاده شده است.