سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زرین زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
مهدی الهی ترشیزی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گروه علوم دامی مشهد ایران

چکیده:
این تحقیق ، به منظور بررسی اثر فصل زایش ، تولید شیر ۳۰۵ روز و فاصله زایش بر سن زایش ۹۵ گله گاوهای هلشتاین خراسان رضوی انجام شد . داده های مورد استفاده شامل ۱۱۹۷۹ سن اولین و دومین دوره زایش بوده که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ جمع آوری گردیده بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS نسخه ۹٫۱ صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر فصل زایش و تولید شیر ۳۰۵ روز بر سن زایش معنی دار بود ، در صورتی که فاصله زایش اثر معنی داری نداشت . (P۰٫۰۵) میانگین وخطای استاندارد سن زایش و فاصله زایش به ترتیب ۳۸۵٫۶۴±۰٫۵۸ و ۹۳۱٫۵۶±۱٫۹۱ روز برآورد گردید. بیشترین سن زایش در فصل پاییز و کمترین آن در فصل تابستان بود. دمای بالا همراه شده با رطوبت بالا منجر به اختلالات فیزیولوژیکی درهورمونهای بدن شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و بهترین عملکرد ۲۴ ماهگی، میتوان با اعمال روشهای مدیریتی صحیح در گله به تلیسه فرصت کافی جهت رشد داده شود تا تلیسه – دام در سن ۲۲ بتواند از حداکثر توان ژنتیکی خود برای تولیدات آینده استفاده نماید