سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نسرین یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) دانشگاه پیام نور واحد همدان
مرجان بهزادفر – استادیار مدیریت اموزشی دانشگاه پیام نور واحد همدان

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورد فناوری اطلاعات دچار تحول اساسی شده حوزه اموزش است. هدف این پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی و با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی (پرسشنامه) انجام شد که داده ها با استفاده از آزمون Tدر نرم افزار spss تحلیل گردید. نمونه مورد مطالعه بر روی کلیه معلمان ابتدایی شهر ملایر می باشد که در نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱ به کار اشتغال داشتند. از یافته هایی این پژوهش می توان دریافت که فناوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر نگرش قدرت خلاقیت و یادگیری فعال درس ریاضی تاثیر دارد.