سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی معصوم زاده – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
محمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
علیرضا شناور ماسوله – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
جلیل جلیل پور – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

چکیده:

التیام جراحات در ماهی می تواند بطور طبیعی صورت پذیرد اما این امر علاوه بر نیاز به زمان طولانی ، به دلیل وجود انواع میکروارگانیسمهای بیماریزا در آب امکان آلودگی و به دنبال آن بروز عفونتهای پیش رونده و در نهایت نابودی ماهی را در پی خواهد داشت لذا ضروری است با برخورد درمانی مناسب به تسریع التیام جراحات در ماهیان اقدام نمود . با توجه به اهمیت ماهیان خاویاری خصوصا گونه فیل ما هی این مطالعه به منظور بررسی تاثیر داروی فنی توئین سدیم در التیام جراحات در فیل ماهیان پرورشی یک ساله صورت پذیرفت . به منظور انجام این مطالعه تعداد ۴۰ عدد فیل ماهی یک ساله انتخاب و در ۱ گروه شاهد و ۲ گروه تیمار ( با ۳ تکرار برای هر تیمار ) در وانهای فایبر گلاس نگهداری گردیدند . در این بررسی اثر داروی فنی توئین سدیم در التیام برش تجربی ایجاد شده در پوست ناحیه شکم وپهلو در دو شکل دارویی پماد موضعی %۱ و پودر فنی توئین سدیم به صورت حمام ۳ میلی گرم در لیتر در قالب دو گروه تیمار مورد ارزیابی و با گروه شاهد مقایسه قرار گرفت . بررسی نتایج حاصل نشان می دهد در طی روز اول پس از ایجاد جراحت روند تغییرات ایجاد شده در محل برش در گروههای شاهد و تیمار مشابه بوده اما پس از روز دوم و ادامه روند درمان در گروههای تیمار تغییرات ایجاد شده در محل برش در گروههای تیمار و شاهد متفاوت بوده است بطوریکه در گروه تحت درمان با پماد موضعی %۱ فنی توئین سدیم در طی ۲ روز اول پس از ایجاد جراحت تشکیل لخته خونی در محل برش صورت پذیرفته و در یایان هفته اول شروع نزدیک شدن دو لبه زخم به یکدیگر آغاز گردید و در پایان هفته دوم دو لبه زخم کاملا به هم نزدیک گردیده و در انتهای هفته سوم دو لبه زخم کاملا به هم رسیده ولی محل برش مشخص می باشد . در این گروه نکروز سلولهای پوششی و عضلانی با وسعت کمتری مشاهده می گردد . بر اساس نتایج حاصل در گروه تیمار حمام فنی توئین سدیم روند التیام جراحات شامل تشکیل لخته خونی در محل برش و نیز نزدیک شدن دو لبه زخم به یکدیگر و تشکیل رشته های کلاژن در هفته اول مشابه تیمار پماد موضعی %۱ فنی توئین سدیم بوده اما در پایان هفته دوم میزان نزدیکی دولبه زخم به یکدیگر در این گروه بیشتر بوده همچنین میزان نکروز سلولهای پوششی و عضلانی اطراف محل ایجاد جراحت بسیار کمتر از تیمار اول می باشد . در این بررسی در گروههای تیمار هیچگونه تلفاتی مشاهده نگردید . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه روند التیام جراحات ایجاد شده در ماهیان گروه شاهد و رسیدن دو لبه زخم به یکدیگر بیش از یک ماه به طول انجامید . با توجه به نتایج حاصل از این بررسی می توان چنین اذعان نمود که داروی فنی توئین سدیم در ترمیم جراحات فیل ماهیان پرورشی در شرایط تحت کنترل نقش موثری را ایفاء می نماید