سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این آزمایش تأثیر یک گونه قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) بر استقرار گیاه شبدر (Trifolium subterraneum L )در خاک شور در حضور وعدم حضور فسفر در یک آزمایش گلخانه ای بررسی شد . گیاهچه هایشبدر تلقیح شده و تلقیح نشده با قارچ میکوریزا در سه سطح شوری ۱۲ , ۲/۲) و ) dS/m 15 خاک و دو سطح فسفر ۰) و ) mg/kg 60 نشا شدند . گیاهان در شرایط گلخانه ای به مدت ۴۰ روز رشد کرده و سپس میزان استقرار گیاهچه، میزان رشد و جذب مواد غذائی در گیاهان بررسی گردید . نتایج نشان داد که پس از گذشت چهل روز میزان ازبین رفتن گیاهان غیر میکوریزایی در اثر شوری ۶ برابر بیش تر از گیاهان میکوریزایی بود . فسفر نیز در استقرار گیاهان در شرایط شوری مؤثر بود اما اثر آن در مقایسه با قارچ میکوریزا کم تر بود . بهترین نتیجه از کاربرد هم زمان قارچ میکوریزا و فسفر به دست آمد که در این شرایط هیچ گونه گیاهی از بین نرفت . وزن خشک اندام های هوائی و ریشه گیاهان میکوریزی در مقایسه با گیاهان غیر میکوریزی در همه سطوح شوری به طور معنی داری بیش تر بود . فسفر نیز اثر معنی داری بر روی افزایش وزن خشک گیاهان داشت . قارچ میکوریزا باعث افزایش غلظت فسفر اندام های هوایی و ریشه در گیاهان میکوریزی شد . قارچ میکوریزا هم چنین باعث افزایش نسبت میزان سدیم به پتاسیم در ریشه شد که این میزان به طور معنی داری از تأثیر فسفر بیش تر بود . به نظر می رسد اثر قارچ میکورزا در افزایش جذب فسفر و هم چنین افزایش نسبت میزان پتاسیم به سدیم از عوامل مهم در افزایش مقاومت به شوری در گیاهان باشد