سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین زابلیان – کارشناس ارشد فیزیک، شرکت صنایع اپتیک اصفهان
حمیدرضا رهنما – کارشناس ارشد فیزیک، شرکت صنایع اپتیک اصفهان
مسن غلامعلیات – کارشناس الکترونیک، شرکت صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

پوشش های لایه نازک نقره از متداول ترین پوشش های بازتابنده به ویژه در ناحیه طیفی دیدگانی هستند. یکی از عمده ترین مشکلات در تهیه این پوشش ها، چسبندگی بسیار ضعیف آنها به بستره های شیشه ای است. در این پژوهش تأثیر لایه نازک اینکونل با ضخامت چند نانومتر به عنوان لایه واسط در بهبود چسبندگی لایه نقره به شیشه، مورد بررسی قرار گرفته است. این ماده به روش تبخیر فیزیکی در خلاء و با استفاده از تفنگ الکترونی لایه نشانی گردید. همچنین تأثیر حضور و یا عدم حضور اکسیژن در حین لایه نشانی اینکونل، بر خواص طیفی و چسبندگی لایه نقره مورد بررسی نشانی پوشش قرار گرفت. طیف بازتاب نمونه های مختلف، قبل و بعد از لایه ها انجام شده آزمون چسبندگی بر روی پوشش .گیری و ارائه شده است اینکونل اندازه ها حاکی از آن است که لایه اکسید اینکونل ضمن حفظ خواص انعکاسی است. یافته نقره چسبندگی آن را به شیشه تضمین می کند